Περιβάλλον

Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση της παραγωγικής διαδικασίας της εταιρείας γίνεται με στόχο την προοδευτικά μειούμενη κατανάλωση ενέργειας, τη μηδενική  έκλυση ρύπων στο περιβάλλον και την ελαχιστοποίηση της όχλησης στον περιβάλλοντα χώρο.

Η συντριπτική πλειονότητα των υποπροϊόντων της παραγωγής της εταιρείας ανακυκλώνεται, περιορίζοντας έτσι στο ελάχιστο δυνατό το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα της εταιρείας. Τα ελάχιστα  υπόλοιπα υποπροϊόντα της παραγωγής της εταιρείας που δεν γίνεται να ανακυκλωθούν, διατίθενται κατά περιβαλλοντολογικά ορθό τρόπο σε πιστοποιημένους παραλήπτες.

Στα πλαίσια του  Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης – «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» που εφαρμόζεται από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.), η INTERTRADE HELLAS Α.Β.Ε.Ε. καταβάλλει ετησίως ένα σημαντικό κονδύλι για την ανακύκλωση των απορριμμάτων και άλλες δράσεις της Ε.Ε.Α.Α.

Βιώσιμη ανάπτυξη

Η INTERTRADE HELLAS A.B.E.E. έχει πιστοποιήσει τη δυνατότητα της να παράγει προϊόντα από το διεθνή οργανισμό Forest Stewardship Council (FSC).  Το FSC είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που καθορίζει διεθνή  πρότυπα για την αειφορική διαχείριση των δασών. Είναι ένα προαιρετικό πρόγραμμα, κατά το οποίο η FSC  χρησιμοποιεί τη δύναμη της αγοράς για την προστασία των δασών με συγκεκριμένες αξιώσεις.  Εκτός από τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την εθνική νομοθεσία κάθε χώρας, όπου μπορεί να παρουσιάζονται ελλείψεις σε επίπεδο τόσο θεσμικό όσο και διακυβέρνησης, η πιστοποίηση κατά FSC  διασφαλίζει ότι τα πιστοποιημένα προϊόντα:

  • Έχουν προέλθει από συγκομιδή δέντρων, περιβαλλοντολογικά κατάλληλη για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας αλλά και της οικολογικής ισορροπίας.
  • Η τοπική κοινότητα, όσο και η κοινωνία γενικότερα, απολαμβάνουν μακροπρόθεσμα οφέλη.
  • Η διαχείριση των δασών γίνεται με οικονομικά επωφελή τρόπο, χωρίς να παράγονται κέρδη σε βάρος του οικοσυστήματος, των τοπικών κοινοτήτων και των μελλοντικών γενεών.

Επομένως, στόχος είναι η τήρηση ενός συστήματος διαχείρισης, κατά το οποίο θα παρακολουθούνται οι πρώτες ύλες, από την πηγή παραγωγής τους, δηλαδή το δάσος, έως τη μετατροπή και παράδοσή τους ως τελικό προϊόν στον καταναλωτή. Έτσι, η πιστοποίηση FSC συνοδεύεται από την ανάλογη σήμανση που διασφαλίζει την παραγωγή προϊόντων από δάση, των οποίων η διαχείριση γίνεται υπεύθυνα και ορθολογικά.

Η INTERTRADE HELLAS A.B.E.E., με κοινωνική ευαισθησία και αίσθημα ευθύνης, αναλαμβάνει τη δέσμευση να συμμετέχει ενεργά στην υπεύθυνη διαχείριση των δασών τηρώντας τις διατάξεις του προτύπου και εκπαιδεύοντας κατάλληλα το προσωπικό της εταιρείας για την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης.

Κοινωνική προσφορά

Η εταιρεία ανταποκρίνεται πάντα με ευαισθησία και διακριτικότητα στα αιτήματα φιλανθρωπικών οργανισμών αλλά και της Εκκλησίας της Ελλάδος  με χορηγίες σε προϊόντα χάρτου. Επίσης, η εταιρεία προσφέρει προϊόντα της σε κοινωνικά παντοπωλεία.